Gargån - Flugfiskets pärla

Vår del av Gargån har största fallhöjden i hela avrinningen. Forsrika partier kantas med korta lugna sel, vilket ger en stor variation i arter. 

De övre 1200m är endast tillåtet med flugfiske och kräver särskilt fiskekort. Sträckan omfattar utloppet från Jorbokken och ned till fallet i Trollforsen.

Ån har påverkats hårt genom tiderna med flottning och skogsbruk. På senare år har dock hela ån förutom ett parti i Trollforsen, återställts och stenkistor, schaktningar samt dämmen har tagits bort. 

Vid flugfiskesträckan har detta gett enorma effekter på mängden fisk i vattnet. 
Fisket kan dock vara krävande och är inte alla gånger man upplever ett superfiske trots mängden fisk i vattnet. 

I ån finns stor artrikedom: Öring, Harr, abborre, gädda, sik, siklöja, stäm, mört, lake samt Id finns tillgängliga. 

Under våren när Iden (Leuciscus idus) leker under mars-maj kan ån invaderas av enorma  mängder och fisket efter harr och öring kan ses nästintill omöjligt. 

Fångster efter öring (salmo trutta) har under senare ökat ordentligt och storleksmässigt har återhämtningen gått riktigt bra. Tas varje år numer fisk mot 2kg och till och med någon över detta. 

När det gäller harren (thymallus thymallus) har det exprimenterats lite med regelverk och dagens regler hoppas vi kan gynna harren fullt ut. Fångsterna är stadiga mellan 30-40cm och flertalet upp mot 50cm, men över detta är ovanligt.  

Nedanför flugfiskesträckan har vi tyvärr bekymmer med fina fångster. Inför 2016 kommer därför regelverk att ses över för att gynna främst öring och harr. 
Vattenkemi i ån är dock analyserad och vi hoppas kunna få en åtgärdsplan för att ytterligare stärka beståndet på sikt.